به نام  دلنوازهنرآفرین

مطلب زیررا دوست وهمکار ارجمندم، جناب آقای مهرپیما به مناسبت 24اردیبهشت سالروز تولد استاد مشکاتیان به رشته تحریر درآورده اند وتقدیم دوستان پیام نسیم نموده اند که جا دارد ازایشان تشکر کنم وشرمنده شدم که به خاطر یک اتفاق ناگهانی موفق نشدم از نظر تصویر وفایل های صوتی آنچنان که شایسته بود اقدام کنم.فقط فرصت شد چند فایل صوتی را آپ کنم

این شما واین هم مطلب زیبای جناب دوست

*خوانندگان گرامی!

این مقاله قصد ندارد به جنبه های فنی وتکنیکی هنرسنتورنوازی پرویزمشکاتیان بپردازدچراکه این مهم ازقلم وزبان نوازنده ای آگاه ومتخصص برمی آیدوبضاعت ناچیزبنده اجازه واردشدن دراین عرصه رانمی دهد، لذاترجیح دادم اندکی فقط اندکی از افکار وشیوه ی نگرش اوبه هنروهنرمندوجامعه رابرای شمابیاورم .امیداست مورداقبال طبع زیباپسندشماخواننده فهیم واقع شود.

برای دانلود قطعه طلوع، اینجاراکلیک کنید.

 

ادامه مطلب راکلیک کنید.

پرویزمشکاتیان برای مانغمه های بسیارپرداخت ویادآن سال هاراباهنرخوددرحافظه ماثبت کرد.موسیقی او درفراز و نشیب روزگارهمراه مابود.بامحنت ماگریست،باشادی های ماشادبودوباشوروامیدماهمدلی کرد.درآثاراوصدای قلبی رامی توان شنیدکه برای وطن وآزادی می تپد.کمترهنرمندی راتوان آنست که رنج هاوآرزوهای مردمش رادرهنرخویش بازتاباندوترجمه ای صادق وراستین زمانه ی خودباشد.پرویزیکی ازاندک شماران است،موسیقیدانی که ذوق تصنیف سازی اش،مهارت گروه نوازی اش ،لطافت شاعرانه وتعهدش به آرمان های مردم ،خاطره ی اورادرهنرایران زمین ماندگارخواهدساخت.من مرگ هنرمندی چنین راباورندارم .پرویزمشکاتیان درقلب وذهن مازنده است (استادمحمدرضاشجریان)

نیشابوربافیروزه های لاجوردی اش روز24اردیبهشت1334شاهدمیلادکسی بودکه مااورابه نام پرویزمشکاتیان می شناسیم .نیشابوریک باردیگرفرزنددیگری ازسلاله دلداران وپاکبازان هنررا در دامان خودتجربه کرد.سرزمین خیام، عطار وبزرگان دیگر.

پرویزمشکاتیان درمدت کوتاه عمرخودچونان ستاره پرفروغ درآسمان هنرایران زمین خوش درخشیدامادولت مستعجل نبود.درباره او،سخن ازهرزبان که بشنویم نامکرراست .هنرمندی که به واقع نوازنده ی تنهانبودبلکه بایداورا رامشگری نوازشگر خواند.کسی که درکارنامه هنری اوبه هرچیزبتوان تردیدکرددریک چیزجای شک نیست وآن (عشق)به هنروسرزمینش است؛چنانکه درسفرخودبه ایتالیا ساعت رومیزی خودرابه وقت ایران کوک کرده بودتادرغربت هم به یادوطن باشد.

براد دانلود تصنیف سرو آزاد باصدای جناب مشکاتیان اینجا را کلیک کنید.

پرویزگوهری بودکه درروزسنتور،ماه موسیقی،سال عشق درخشیدن گرفت ودرروزسنتور،ماه سکوت وسال نگرانی به خاموشی گرایید.اومی درخشیدوپرتوش هُرم خاصی داشت .اگربخواهیم منصفانه بگوییم اوبه واقع دچارنوعی ناهم زمانی شده بودکسی که دوران پختگی وبالندگی اش رادرعنفوان نوجوانی واوایل جوانی طی کردوجامعه موسیقی راازاین بالندگی ،بالنده کرد.اوهمواره درموسیقی باتمام موانع وکج فهمی هاوتنگناها می کاویدواستوارگام برمی داشت شایدخورشیدمی زمشرق ساغرطلوع کند.

بانگاهی به آثارجاودان مشکاتیان میتوان دریافت که وی عصاره آن چیزی است که درموسیقی مشرق وایرانی ازآن به عنوان (دل)یادمی شود چنانکه گوید:«هرچه تاکنون ساخته ام محصول دغدغه درونی ام بوده است وهرآهنگ ونوایی ابتدابایددرون مرابه فریادوافغان آوردواول مرامبتلاکندسپس همانندقطره اشکی که بی اراده ازچشم جاری میشودبرسازم جاری وبه نت تبدیل گردد»

داستان بعضی ساخته های او این مدعاراثابت می کندکه برای خلق هرقطعه موسیقایی ابتداعرق ریزی روحی انجام می داده است .به عنوان مثال برای ساخت قطعه (چکاد)که ازجمله زیباترین قطعات تاریخی موسیقی ایران است به دامنه کوه دماوندسفرمی کندومیهمان پیرمردی حراف اماپرجذبه می شودمشکاتیان می گویدچندشب قبل ازسرایش این قطعه شوروالتهاب عجیبی درخودش احساس می کرده ومنتظرفرصتی مناسب بودکه آنرابه نت درآورد:«به پیرمردگفتم که به شهربرودووسایلی بخردتامن بتوانم درخلوت حاصل شده به نوشتن این قطعه بپردازم قطعه راازابتدای سحرتانزدیکای ظهریک نفس نوشتم وتمام کردم درست درحالی که روبه رویم کوه دماوندهماننددیوسپیدپای دربندخودنمایی می کرد» مشکاتیان نام این قطعه رابه تاسی ازقله دماوند(چکاد)نام گذاشت که آن نیزبرگرفته ازشعرزیبای (بهار) بود.

برای دانلود قطعه چکاد، اینجاراکلیک کنید.

ای دیوسپیدپای دربند/ای گنبدگیتی ای دماوند...

همچنین درجایی دیگرگفته بودکه بعدازخواندن رمان(کلیدر)چنان تاثیری براومی گذاردکه آلبومی به نام (تمنا)(آوازابوعطاودشتی )منتشرمی کند.

اومعتقدبودکه هنرمنددرراه خلق وایجادنغمات همواره بایددو محور رامدنظرخودقراردهدنخست:راست گفتن وپس ازآن درست گفتن .راستی به این معناکه هنرمنددرآثارش حرف دل مردم رابازتاب دهدوپیامش راصریح وصادقانه بیان کندوتنها(با)آنهاسخن نگویدبلکه (از)آنهانیزبگویدودرستی بدان مفهوم که آثارهنرمندازحیث ساختارضربآهنگ ومحتوابایدکمترین نقص را داشته باشدوخود دراین راه راستی رابردرستی مقدّم می داشت.

آهنگ سازی ،تصنیف سازی ونوازندگی البته تمام قدرت اوبه حساب نمی آمدچراکه اودرادبیات وفلسفه(غرب وشرق) نیزتبحرداشت وهمین باعث می شدکه پیوندخوبی میان شعروموسیقی درکارهایش برقرارکند.ازویژگی های منحصربه فردمشکاتیان که اوراازهم قطارانش متمایزمی کند(انکشافی )بودن آثاراوست بدان معناکه بی هدف وبی ضرورت قطعه نمی ساخت بلکه هر اثر او متأثر ازفلسفه خاص بودکه درآن نهفته بود.درموسیقی اوعصاره تاریخ پررنج ایران به طرزی مبهوت کننده تقطیرشده است واین دردهای کهن بیانی امروزی یافته است.موسیقی مشکاتیان ازدرون باماحرف میزندوحاوی جوهره خالص ایرانیت است.دراین باره می گفت:«میکل آنژبعدازقهرپاپ وپناه بردن به کوه بیکارننشست وکوه راتراشیدبعدازساختن مجسمه های زیبای کوهی اش گفت:من کاری نکردم این هااینجابودند،من فقط زیادی هایش راتراشیدم»

درقطره جاری نشده ام بازمان /باقطره جاری شده ام درزمان

مشکاتیان «ابن الوقتی»بودکه ازبند هر انحصاری رسته بود.اودرآثارش مانندهنرمندان دیگرگرفتارردیف نبودبلکه همواره جلوترحرکت می کرد هرچندمعتقدبود ردیف های موسیقی رابایدحفظ کرد.

هرنظرم که بگذرد،جلوه رویش ازنظر

باردگر نکوترش بینم ازآنچه دیده ام

مشکاتیان معتقدبودکه هنرمندبایدراه درست وصحیح خودرا ادامه دهدحال چه هنرپذیر(جامعه)پذیرای اوباشندیانباشنددرجایی میگوید:«ونسان ون گوگ باتهی دستی روزگارگذراندولی گل های آفتابگردانش راهمچنان که دیده بودبه بوم سپرد،هرگزکوتاه نیامدوهنرپذیر،پذیرای اونشدوهم اکنون گلهای آفتابگردان اوگرانترین اثرجهان است».ازنظرمشکاتیان هنرمندنبایدتاپایین ترین سطح سلیقه عمومی جامعه هنرش رابه ابتذال وتنزل بکشاندبلکه هنرمندبایدباآثارش به مردم آگاهی بدهدوسلیقه آنهاراتعالی بخشد.چیزی که مشکاتیان رابه خلق آثار بکر وا می داشت این بودکه اودنباله روگذشتگان خودنبودبلکه همواره درصددایجاداثری بودکه مُهرسبک وسیاق خودش برآنهاجلوه گری کند.اوبه گفته خودبه وجودمکررایمان نداشت حتی اگراوراجای سعدی می نشاندند.

ماه اگرداس است حافظ گفته است

گرتوگویی،داس توخواهدشکست

راه خودجوی ومکن تقلیدکس

ازپریدن ،کبک کی گردد مگس

گرتوراجزخرمگس درسبک نیست

خرمگس مان غم مخورگرکبک نیست

(مجدالدین میرفخرایی)

کلام آخربادوستان ومخاطبان عزیزپیام نسیم:

خواستم از اطناب سخن دوری کنم قلم رادرایجاز بچرخانم هرچه پیش رفتم دیدم هرچقدرافراط کنم عین تفریط است .مگرمی توان درچندسطروبابضاعت اندک مشکاتیان راشناساندتابستان امسال به عشق زیارت مزار او به نیشابورسفرکردم(مانندعشق ادوارد براون در دیدن شیرازبرای اولین بار/صفحه 361کتاب یکسال درمیان ایرانیان رابخوانید) وقتی دیدم اورادرجوارعطارشاعروعارف بزرگ به خاک سپرده اندبی درنگ درذهنم خط مشی عرفانی ودستمایه های فلسفی آثاراوراتصدیق کردم. اومی خواست مانند خیام وعطارودیگربزرگان نیشابوربرافکاروتاریخ ملتش تاثیرگذارباشدکه گذاشت.

یادوخاطره سروآزادهنرراگرامی میداریم روحش شاد
طبقه بندی: خبرها و اطلاع رسانی ها، ادبیات وموسیقی وسینما،
برچسب ها: استادمشکاتیان، سروآزاد،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو