پیام نسیم هدف ازایجاد این وبلاگ تعامل باهمکاران محترم درتدریس درس عربی ودینی راهنمایی ونیزکندوکاوی درموسیقی وادبیات فاخراست.نام وبلاگ به خودی خودگویای هدف اخیراست.ضمنابرای حفظ دوستی ها قرارداریم واردبحث سیاست نشویم.اكثراوقات باید باوبلاگ باشم ولازم میدونم ازخانم مهربانم كه مشكلات راباصبوری تحمل میكنه تشكركنم.یاحق http://payamenasim.mihanblog.com 2018-04-23T01:58:05+01:00 text/html 2018-04-15T22:34:06+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی طراحی آزمون مفهومی میان ترم دوم- عربی نهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1072 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#33cc00">سلام و دورد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به اطلاع کلیه همکاران و مدارسی که کتاب&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عربی نهم پیام نسیم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">&nbsp;را جهت مدرسه تهیه فرموده اند می رساند:</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">آزمون مفهومی مستمر عربی نهم تا پایان درس نهم از فردا 27/1/97 جهت اجرای ارزشیابی میان ترم دوم، آماده توزیع خواهد بود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همکارانی که از بنده (آقای عباسی) کتب پیام آسمان دریافت نموده اند در تلگرام به آیدی @abbasi2153 مراجعه می فرمایند و اگر از نمایندگان بزرگوار ما کتاب دریافت فرموده اید به همان نمایندگان مراجعه فرمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/80.gif"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیام نسیم همیشه در دسترس شماست و تعهدش با توزیع &nbsp;و فروش کتب تمام نمی شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیام نسیم مبدع طراحی آزمون های مفهومی به معنای دقیق آن است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">26 فروردین 1397</font></div><div><br></div> text/html 2018-03-20T08:36:22+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی تبریک سال 1397 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1070 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="6">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"></div><div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دوست بازآمد و دشمن به مصیبت بنشست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">باد نوروز علی رغم خزان بازآمد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مژدگانی بده ای نَفْس که سختی بگذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دل گرانی مکن ای جسم که جان بازآمد</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">با پیشکش خالصانه ترین سلام و صمیمانه ترین شادباش خدمت شما، امید دارم ورود میر نوروزی به خانه دل باصفایتان همراه با شادی، پیروزی، بهروزی، شادکامی و بختْیاری باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">سال 1397 را برای همه همکاران عزیزم و خانواده های محترمشان، دانش آموزان گرامی و همه هم میهنان و نیز همه مردم جهان، سال صلح و صفا و شادی آرزو می کنم.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">صبا به شهر درآورد بوی پیرهنش</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هماره چون گل با طراوت و شاداب باشید.</font></div></div><div><div><br></div><div><font face="times new roman,times,serif" color="#009900" size="4">@abbasi2153</font></div><div><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000" size="4">@payamenasim</font></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"></div> text/html 2018-02-21T21:43:06+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس نهم عربی هفتم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1069 <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 153, 255);" face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="6">به نام خدا</font></div><div align="justify"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">در این پست&nbsp;</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس نهم عربی هفتم 96</font><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;تقدیم می شود.</font><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000" size="4">@abbasi2153&nbsp;</font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="آدرس کانال تلگرام پیام نسیم کلیک کنید."><font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font></a>&nbsp;موجود است.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="4"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1069" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های درس&nbsp;<font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">نهم</span></font>&nbsp;(پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید.</a></font></div> text/html 2018-02-15T19:05:38+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس ششم عربی یازدهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1068 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا</font></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس ششم عربی یازدهم 96</font></span></font> تقدیم می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده <font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000">@abbasi2153 </font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در <a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="آدرس کانال تلگرام پیام نسیم کلیک کنید."><font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font></a> موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1068" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های درس <span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">ششم</span> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید.</a></font></div> text/html 2018-02-15T18:44:14+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس هشتم عربی نهم 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1067 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">به نام خدا</span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست <font color="#330033"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#660000">درس هشتم عربی نهم 96</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></span></font> تقدیم می&nbsp; شود شامل پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس این دروس<br><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.<br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده <font color="#006600">@abbasi2153 </font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1067" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های درس<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"> هشتم</span> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید.</a></font></div> text/html 2018-02-15T18:07:38+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس هشتم عربی هشتم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1066 <div align="justify"><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا</font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست&nbsp;<span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><font color="#3333FF"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">درس هشتم عربی هشتم</font>&nbsp;</font></span>96 تقدیم می شود شامل پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس این دروس</font><br><br></div></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.<br></font><font size="5" face="Mihan-Yekan">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده <font color="#660000">@abbasi2153 </font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1066" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های درس<span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"> هشتم</span>&nbsp;(پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید.</a></font></div> text/html 2018-02-01T17:49:49+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس هشتم عربی هفتم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1065 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="6">به نام خدا</font></span></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در این پست <span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansBold">پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس هشتم عربی هفتم 96</font></font></span> تقدیم می شود.<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000" size="4">@abbasi2153 </font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در <a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="آدرس کانال تلگرام پیام نسیم کلیک کنید."><font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font></a> موجود است.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="4"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1065" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های درس <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">هشتم</span></font> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T22:18:16+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس چهارم و پنجم عربی یازدهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1064 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا</font></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font color="#006600"><font face="Mihan-IransansBold">پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس چهارم و پنجم عربی یازدهم 96</font></font></span> تقدیم می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده <font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000">@abbasi2153 </font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در <a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="آدرس کانال تلگرام پیام نسیم کلیک کنید."><font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font></a> موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1064" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">چهارم و پنجم</span></font> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T21:51:15+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس اول تا سوم عربی یازدهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1063 <div align="center"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا</font></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#000099">پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس اول تا سوم عربی یازدهم 96</font></span></font></span></font> تقدیم می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده <font color="#009900">@abbasi2153 </font>در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در <a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="آدرس کانال تلگرام پیام نسیم کلیک کنید."><font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font></a> موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1063" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">اول تا سوم</span></font> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T20:24:35+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس پنجم و ششم عربی دهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1062 <div align="center"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا</font></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست<font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold"> پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس پنجم و ششم عربی دهم 96 </font></span></font>تقدیم می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده @abbasi2153 در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1062" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">پنجم و ششم</span></font> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T18:55:35+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس دوم تا چهارم عربی دهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1061 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">به نام خدا</span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس دوم تا چهارم عربی دهم 96 </font></span>تقدیم می شود.<br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نکات دقیق تر در باره کتاب های عربی را می توانید در کانال پیام نسیم در تلگرام پیگیری فرمایید و اگر سؤالی باشد با آیدی بنده @abbasi2153 در تلگرام مکاتبه فرمایید.<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1061" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">دوم تا چهارم</span> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T18:04:13+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس ششم و هفتم عربی نهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1060 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">به نام خدا</span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست <font color="#330033"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">درس ششم و هفتم عربی نهم 96</font></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></span></font> تقدیم می&nbsp; شود شامل پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس این دروس<br><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1060" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"> ششم و هفتم</span> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T15:34:42+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس سوم تا پنجم عربی نهم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1059 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">به نام خدا</span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست&nbsp;<font color="#660000"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">درس سوم تا پنجم عربی نهم</font> </span></font>96 تقدیم می شود شامل پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس این دروس<br><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1059" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">&nbsp;سوم تا پنجم</span>&nbsp;(پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T14:55:38+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس ششم و هفتم عربی هشتم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1058 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا</font></span></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست&nbsp;<font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font face="Mihan-IransansBold">درس ششم و هفتم عربی هشتم</font>&nbsp;</span></font>96 تقدیم می شود شامل پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس این دروس<br><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1058" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"> ششم و هفتم</span> (پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2018-01-24T13:37:09+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس سوم تا پنجم عربی هشتم96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1057 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">به نام خدا</span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">درس سوم تا پنجم عربی هشتم</font></span>&nbsp;96 تقدیم می شود شامل پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس این دروس<br><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">کلیه کارها که همه آنها را نمی توانم در اینجا قرار دهم در&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">کانال تلگرام پیام نسیم</font>&nbsp;موجود است.</font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1057" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود فایل های دروس<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">&nbsp;سوم تا پنجم</span>&nbsp;(پاورپویینت و روش تدریس) ادامه مطلب را کلیک کنید</a>.</font></div>