پیام نسیم هدف ازایجاد این وبلاگ تعامل باهمکاران محترم درتدریس درس عربی ودینی راهنمایی ونیزکندوکاوی درموسیقی وادبیات فاخراست.نام وبلاگ به خودی خودگویای هدف اخیراست.ضمنابرای حفظ دوستی ها قرارداریم واردبحث سیاست نشویم.اكثراوقات باید باوبلاگ باشم ولازم میدونم ازخانم مهربانم كه مشكلات راباصبوری تحمل میكنه تشكركنم.یاحق http://payamenasim.mihanblog.com 2017-07-22T09:43:59+01:00 text/html 2017-07-17T13:58:57+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس اول عربی دهم تجربی 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1037 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"> به نام خدا</font></div><div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1037" target="_blank" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8300813742/Drse1_Arabi_Z_Q_10_961.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8300813742/Drse1_Arabi_Z_Q_10_961.jpg" width="521" height="292"></a><br></div><div align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به فضل الهی از امروز </font></b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پاورپویینت های گویای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی">پیام نسیم</a>&nbsp;درس عربی دهم 96 </font></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبق تغییرات کتاب ، نوسازی و تقدیم می شود. این اولین مورد آن می باشد که تقدیم می شود.</font></b><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تغییرات در کتاب بسیار زیاد بوده و مطالب خلاصه تر شده است. در عین حال بخش های اختلافی مانند فن ترجمه ها حذف شده اند.</font></b><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">ان شاءالله برای کتاب یازدهم که امروز کتابش منتشر شد نیز کار را آغاز خواهیم کرد.</font></b><br></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1037" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.<br></font></div> text/html 2017-07-07T06:25:56+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی دفترچه کنکور ریاصی - تجربی 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1036 <div align="center"><font size="6" color="#009900" face="Mihan-IransansBold"> به نام خدا</font></div><div><br></div><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#CC0000">عمومی </font>رشته <font color="#000099" face="Mihan-IransansBold">ریاضی و فنی</font> را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8299830368/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه عمومی ریاضی - فنی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#FF0000">اختصاصی </font><font color="#000099"><font color="#000000">رشته </font><font face="Mihan-IransansBold">ریاضی و فنی</font> </font>را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8299830392/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه اختصاصی ریاضی - فنی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#3333FF">عمومی </font><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">رشته تجربی </font>را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8299863800/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه عمومی علوم تجربی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#009900">اختصاصی </font><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold">رشته تجربی </font>را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8299863776/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه اختصاصی علوم تجربی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><br><br><br><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b><br>آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</b></font></span></span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" width="145" height="145"></a></div></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2017-06-19T17:54:43+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی دانلود کتاب درسی عربی نهم چاپ 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1035 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" color="#009900"> به نام خدا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">کتاب عربی نهم چاپ 96 را می تونید از لینک زیر دانلود کنید که به نسبت کتاب سال قبل بدون تغییر است</font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8298262318/Arabi9_96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود کتاب عربی نهم چاپ 96"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="66" width="240"></a></div><div align="center"><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="6">به زودی منتظر کارهای جدید <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی">پیام نسیم</a> باشید.هم در متوسطه اول و هم متوسطه دوم</font><br></div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b>آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</b></font></span></span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="145" width="145"></a></div> text/html 2017-05-24T08:00:22+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی فایل PDF افعال عربی هفتم تا نهم به تفکیک هر درس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#006600">به نام خدا<br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">کاری جدید و کاربردی از پیام نسیم</font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8295791250/Afal_7_9.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8295791250/Afal_7_9.jpg" class="shrinkToFit" height="462" width="522"></a></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>برای طراحی آزمون های عربی مخصوصا آزمون های مفهومی گاهی لازم می شود که کل کتاب ها به دنبال یک فعل یا مصدر یا جمع مکسر بگردیم که در کدام درس آمده است. </b><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">در فایل PDF که در آخر همین پست قرار داده می شود همه افعال به صورت پایه به پایه و درس به درس و نیز یک بار بر اساس حروف الفبا در هر کتاب آورده شده اند</font><b> و جمع های مکسر و مصادر و متضاد و مترادف ها نیز به صورت پایه به پایه و درس به درس جمع آوری شده اند تا کار طراحی آزمون برای دبیران ساده تر شود.</b><br></font></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2017-04-17T07:41:13+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس درس هشتم عربی دهم+پاورپویینت گویا http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا<br></font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8292030876/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8292030876/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_1.jpg" class="shrinkToFit" height="294" width="523"></a></div><br><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">درس هشتم عربی دهم عمومی به عنوان حُسن ختام این کتاب ، مزین به دو ملمع بسیار زیبا از بزرگان ادب پارسی ، جناب سعدی و حافظ است که آموخته های قبلی دانش آموزان در زبان عربی به شکر شیرین پارسی پیوند می خورد.<br>نکته آموزشی قواعدی این درس ، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه است که هم در پاورپویینت بررسی شده است و هم یک <font color="#FF0000">فایل PDf روش تدریس</font> در این مورد تقدیم می شود.</font></font><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">خبرهای خوشی هم از طرف پیام نسیم برای سال آینده داریم که ان شاءالله به زودی اعلام خواهد شد.</font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292030884/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8292030884/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_2.jpg"></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br> text/html 2017-04-09T06:48:47+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی درس دهم عربی نهم+پاورپویینت گویا+خبرهای جدید http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#006600" size="5">به نام خدا</font><br></font></div><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8291553750/Arabi9_94_Darse101.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8291553750/Arabi9_94_Darse101.jpg"></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">آخرین پاورپویینت گویای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب عربی جدیدالتألیف"><font size="5">پیام نسیم</font></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>متعلق به درس دهم عربی نهم</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>تقدیم دوستان می شود که داستانک<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> آقای جلیلی نیز در آن فراموش نشده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">درس دهم نکته جدیدی از نظر آموزشی ندارد و فقط مرور دروس گذشته کتاب نهم و همچنین کتاب های هفتم و هشتم می باشد. و فرصت مناسبی است تا دانش آموزان آن چه را که طی سه سال گذشته آموخته اند مرور نمایند. و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#660000">ضمناً کلیه مطالب کتاب نهم (امر ، نهی ، ماضی استمراری ، ترکیبات (اضافی و وصفی و مخلوط) و ساعت شناسی مجددا در این پاورپویینت آمده است.</font></font><br><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br></div></div> text/html 2017-03-29T07:48:21+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی گشت و گذاری در نوروز 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1031 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#009900">به نام خدا<br></font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1031" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s9.picofile.com/file/8290641326/6_1_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8290641326/6_1_.jpg"></a></div><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی/از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی<br>چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن/که قارون را غلط ‌ها داد سودای زراندوزی<br>به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی/به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی<br>چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست/مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی<br>سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی/که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی</font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="3">با هم همسفر می شویم در سفر نوروز 96 در استان زیبای یزد و تصاویر زیبایی از این سفر را با هم نظاره می کنیم.</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1031" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br> text/html 2017-03-14T08:55:40+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی گزارش مصور و مکتوب همایش استان اصفهان بهمن 1395+فایل PDF خلاصه مباحث http://payamenasim.mihanblog.com/post/1030 <div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#009900" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1030" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8289474734/Esfahan_1.jpg"></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند 95 چند کارگاه در چند نقطه از استان اصفهان برگزار شد و در هر جلسه سؤالات همکاران مطرح گردید و پاسخ داده شد. این فایل که ماحصل آن جلسات است می تواند به عنوان یک بررسی کامل و دقیق از کتب عربی باشد که به بسیاری از نکاتی که بعضا مورد ابهام است پاسخ دهد.</font></div><div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;در کارگاه متوسطه دوم از ابتدا همکاران تک به تک نقدها ، نظرات و پرسش هایشان را مطرح نمودند و سپس این نکات مورد بررسی و پاسخ گویی قرار گرفت.</font></font><br></div><b><font size="4" color="#006600" face="Mihan-Nassim">فایل PDF مشروح این برنامه ها که می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات درسی باشد را در این پست تقدیم می کنم.</font><br></b><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1030" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-03-07T10:56:57+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویا و بهاری درس هفتم عربی دهم 95 - روش تدریس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1029 <div align="center"><font size="5" color="#009900" face="Mihan-IransansBold"> به نام خدا</font><br></div><div align="justify"><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1029" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s2.picofile.com/file/8288736776/Drse7_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8288736776/Drse7_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" class="shrinkToFit" height="291" width="519"></a></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">پاورپویینت گویای <font color="#000099" face="Mihan-IransansBold">درس هفتم عربی دهم</font> از سری کارهای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">پیام نسیم</font></a> با حال و هوای کاملا بهاری را تقدیم می کنم.</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">موسیقی زیبای زنده یاد حسین یوسف زمانی در آلبوم «بوی باران» و نوای گرم استاد شجریان با شعر زیبای مرحوم مشیری این پاورپویینت را بسیار جذابتر کرده است.</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">یک فایل PDF از روش تدریس را هم تقدیم می کنم و تأکید بر این که «جار و مجرور» بسیار ساده تر از این هستند که بخواهیم دنبال روش خاصی باشیم.</font><br></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1029" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-02-16T14:48:34+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس درس نهم از عربی نهم95+پاورپویینت گویا http://payamenasim.mihanblog.com/post/1028 <div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5">به نام خدا</font><br></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1028" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8286608976/photo_2017_02_16_18_30_11.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8286608976/photo_2017_02_16_18_30_11.jpg" class="shrinkToFit" height="271" width="484"></a></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوبت به&nbsp;</font></b><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">درس نهم از عربی نهم و پاورپویینت گویای<font color="#FF0000" size="4">&nbsp;<a href="http://payamenasim.mihanblog.com/" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی دروس عربی متوسطه اول"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold">پیام نسیم</font></font></a><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></b></font></font></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">از این درس رسید که متن آن در باره خواص رنگ ها و میوه ها است و در این درس ساعت خوانی تکمیلی نیز آموزش داده می شود.<br>یک کلیپ آموزشی هم در پایان مبحث تقدیم می شود. کاری بداهه از دانش آموزان دبیرستان شهید دستغیب فسا است که حدود یک ماه پیش در وقت اضافه کلاس اجرا کرده اند و موضوع آن هم آموزش ساعت است.</font></b><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1028" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></font> text/html 2017-02-12T09:25:51+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی روش تدریس درس ششم عربی دهم زبان قرآن - افعال مجهول+ پاورپویینت http://payamenasim.mihanblog.com/post/1027 <div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="6">به نام خدا</font><br></div><div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1027" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s7.picofile.com/file/8286082450/Drse6_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" height="293" width="523"></a></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">درس ششم عربی دهم عمومی به موضوع افعال مجهول در زبان عربی می پردازد و از آنجا که <font color="#FF0000">این موضوع در زبان فارسی تا این پایه به دانش آموزان آموزش داده نشده است </font>توضیه می کنم حتما فایل روش تدریس که در انتهای همین پست قرار داده می شود را ملاحظه بفرمایید و نیز پاورپویینت این درس را ملاحظه بفرمایید.<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1027" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-02-05T09:54:20+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی فایل 17 صفحه ای حاوی اصطلاحات و نام ها در بان عربی http://payamenasim.mihanblog.com/post/1026 <div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5"> به نام خدا</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همکاران و دانش آموزان عزیز ، چون برنامه <font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">تلگرام </font>سریعتر و راحت تر می تواند ارتباطات را ایجاد نماید به همین دلیل در اینجا فقط فایل ها را قرار می دهم و البته همین فایل ها در کانال تلگرام هم قرار داده می شود.</font></div><div><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">در این پست یک فایل حاوی نام ها و اصطلاحات عربی را تقدیم می کنم</font></div><div><br><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">مطالب بیشتر و روزانه را می توانید در کانال پیام نسیم دنبال کنید.</font></div><div><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال پیام نسیم شوید"><img src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="137" width="137"></a></div><br><font color="#990000" face="Mihan-IransansBold" size="3">برای دانلود فایل مصطلحات ، لینک زیر را کلیک کنید.</font><br><div><div><a href="http://s4.picofile.com/file/8285167450/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="63" width="214"></a></div></div><br></div> text/html 2017-01-20T15:14:48+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس هشتم عربی نهم+روش تدریس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1025 <div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1025" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img class="shrinkToFit" alt="http://s1.picofile.com/file/8283158792/photo_2017_01_20_18_53_10.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/8283158792/photo_2017_01_20_18_53_10.jpg" height="287" width="513"></a><br><br></div><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">در این پست ، روش تدریس و</font><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"> پاورپویینت گویای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پیام نسیم</font></font></font></a></font></font><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansBold">درس هشتم از عربی نهم</font></font><b><font face="Mihan-IransansLight"> با اعمال تغییرات چاپ 95 تقدیم می شود.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">متن درس دو مکالمه است که یکی بین زائر و راننده تاکسی و یکی هم بین زائر و راهنمای موزه می باشد که نکات قواعدی هم در این بین آموخته می شود.</font></b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1025" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-01-15T02:46:26+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس پنجم عربی دهم+روش تدریس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1024 <div style="text-align: center;"><div><font color="#009900" size="5" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font></div><div><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1024" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8282969234/Drse5_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8282969234/Drse5_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" height="295" width="524"></a></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاورپویینت درس پنجم عربی دهم (زبان قرآن) را با اندکی تأخیر تقدیم می کنم به همراه نکاتی در باره نحوه تدریس این درس</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font color="#FF0000" size="3" face="Mihan-Koodak">نکته قابل ذکر اینکه دو تغییر در این درس داده شده است:</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">1- المعجم در این پاورپویینت فقط المعجم کتاب نیست بلکه تمام واژه های جدید این درس در المعجم آمده است.</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">2- جای المعجم بر اساس نظرات و درخواست برخی همکاران و دانش آموزان ، به قبل از متن منتقل شده است.<br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1024" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک نمایید</a>.</font></font></div></div> text/html 2017-01-07T14:52:10+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس و پاورپویینت گویای درس7عربی نهم95 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1023 <div align="justify"><div align="justify"><div align="justify"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font><br></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1023" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8281581392/Arabi9_95_Darse71.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8281581392/Arabi9_95_Darse71.jpg" height="291" width="520"></a></div><font size="4" face="Mihan-Yekan">بررسی و تحلیل درس هفتم و ارائه پاورپویینت گویای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب عربی جدید"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">پیام نسیم</font></a></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">سال قبل (94) بیشترین چالش ها و پرسش ها در باره تدریس این درس بود که بسیاری از این پرسش ها در کانال پیام نسیم توضیح داده شد<br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">در این درس هدف شناخت و ترجمه </font></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099" size="5">موصوف و صفت و مضاف و مضافٌ الیه و نیز ترکیب های مخلوط </font></font>است و هدف ساخت این ترکیب ها نیست</font> و نیز هدف این نیست که ما چند ترکیب را بدهیم و از دانش آموزان بخواهیم که مشخص کنند که ترکیب اضافی است یا وصفی.</font><br></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="6"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1023" target="_blank" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br></font></div><b></b> </div>